«Minoritetskvinner, språk og arbeidsliv»

Med bakgrunn i vårt mangeårige arbeid med minioritetskvinner og deres erfaringer knyttet til migrasjon, arbeidsliv og språk holdt vi foredrag for NAV-ansatte i regi av Fellesorganisasjonen FO, 8. februar 2017.

Foredraget gikk nærmere inn på:

Definisjon av migrasjon som: 

 • En livserfaring handler i stor grad om å miste kontroll, bryte med sine røtter og rokke ved stabiliteten, forutsigbarheten og oversikten i livet (Døving 2006).
 • Migrasjonsprosessen handler dermed om å sikre ny kontroll og etablere nye former for trygghet
 • Familie og religion er to aspekter som eksempelvis kan bli viktig i en slik sammenheng

Utfordringer knyttet til migrasjon:

 • Arbeidsmarked
 • Bolig
 • Vold i nære relasjoner
 • Helse
 • Kulturelle/religiøse stereotypier
 • Utdanningssystem

Viktigheten av å gi støtte og hvordan man kan konstruere hjelpetiltak på en slik måte at de ikke virker ytterligere stigmatiserende på minoritetene og minoritetsfamilien.

 • Kulturkompetanse
 • Se personene
 • Se familien – helheten,
 • Lytte, ha forståelse, sette seg inn i det den andre sier.
 • Være medmenneske – en skulder, en som støtter og som foreslår løsninger
 • Empowerment, mestring, selvorganisering, informasjon om rettigheter

Viktigheten av å lytt til pasientens beretninger:

 • Det er kun pasienten selv som kan fortelle hvordan de opplever sin egen kultur, hva de understreker, hva de velger bort og hvordan de tolker det
 • Mottakerlandets holdninger til innvandring kan ofte påvirke helsetilstanden til minoriteter
 • I stedet for å behandle minoriteter som et problem, bør vi anerkjenne deres egne ressurser som en del av løsningen.

—En kvinne forteller i samtalegruppen på MiRA Senteret:

  Du tar bort det som egentlig er deg for å greie å være i det samfunnet du lever i, og det er veldig voldsomt egentlig å skjønne at en veldig stor del av livet er tatt vekk fra deg.